Thứ Bảy, 19/01/2019
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2015

Gửi vào: 12:24 27/03/2015

Click để tải về toàn văn Kế hoạch

I. MỞ ĐẦU

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Lào Cai, có chức năng, nhiệm vụ: Đào tạo mới giáo viên, nhân viên, đào tạo chuẩn hoá giáo viên, nhân viên; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CBGV, nhân viên trường học từ bậc học mầm non đến THCS; bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý, tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển của sự nghiệp giáo dục theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT và nhu cầu thực tế của ngành GD&ĐT tỉnh Lào Cai. Hiện nay các loại hình đào tạo của trường gồm hệ Trung cấp, Cao đẳng; liên kết với các trường Đại học, Học viện trong nước để đào tạo hệ Đại học và Thạc sĩ.

Năm học 2014 - 2015, trường CĐSP Lào Cai đào tạo 23 mã ngành, 27 chương trình đào tạo, 26 loại hình bồi dưỡng.

Thực hiện Thông tư số 38/2013/TT-BGD ĐT ngày 29 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT về việc ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp ngay từ tháng 6/2008, trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai đã tiến hành xây dựng kế hoạch và thực hiện tự đánh giá với sự giúp đỡ của các đồng chí chuyên gia tư vấn đến từ Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục. Nhà trường đã nộp báo cáo tự đánh giá lần thứ nhất vào năm 2009 và lần thứ 2 vào tháng 6/2013 về Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Để nâng cao chất lượng giáo dục, Nhà trường đã đặc biệt quan tâm đến công tác tự đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD), như: Xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng (ĐBCL) hàng năm một cách khoa học và khả thi. Trong đó, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, vai trò quản lý, điều hành của Chính quyền, sự tham gia có hiệu quả của các tổ chức đoàn thể và mọi thành viên của nhà trường. Tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá. Từng bước hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục trong nhà trường. Duy trì chế độ báo cáo đảm bảo chất lượng về Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục theo đúng quy định.

Để hoàn thành sứ mạng và nhiệm vụ của Trường là "cơ sở đào tạo, đào tạo lại, liên kết đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý giáo dục và nhà giáo chất lượng cao; đồng thời là cơ sở nghiên cứu sư phạm, giáo dục học và khoa học quản lý giáo dục có uy tín. Qua hoạt động giáo dục và nghiên cứu, nhà trường phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai", trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai xây dựng Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2015.

II. CÁC CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

1. Cơ sở pháp lý

Luật Giáo dục số: 38/2005/QH11; Luật giáo dục sửa đổi số: 44/2009/QH12, ngày 25/11/2009, Luật giáo dục đại học số: 08/2012/QH13, ngày 18/6/2012 của Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 75/2006/NĐ-CP, ngày 02/8/2006 và Nghị định số: 31/2011/NĐ-CP, ngày 11/5/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, ban hành kèm theo Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

Điều lệ trường cao đẳng, ban hành kèm theo Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thông tư số 38/2013TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;

Phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015 của Bộ GD&ĐT; Kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2015-2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai.

2. Cơ sở khoa học và thực tiễn

Tài liệu các hội nghị tập huấn, hội nghị, hội thảo về ĐBCLGD trong và ngoài nước.

Các công văn, hướng dẫn của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.....