Thứ Ba, 22/05/2018
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014

Gửi vào: 14:28 23/05/2014

1. Mục đích

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Tuyên truyền phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của địa phương ban hành trong năm 2013, năm 2014 đến cán bộ giáo viên, công nhân viên ( CBGV-NV ) và học sinh, sinh viên ( HSSV) trong nhà trường để nắm bắt và thực hiện.

- Tiếp tục nâng cao hiểu biết, ý thức tuân thủ luật pháp đồng thời nâng cao trách nhiệm công dân, cơ quan Nhà nước trong việc thực thi pháp luật, đồng thời chủ động phòng và chống mọi hành vi vi phạm pháp luật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự kỷ cương, tăng cường pháp chế cho CBGV-NV và HSSV.

2. Yêu cầu

- Bám sát Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành, kế hoạch công tác PBGDPL của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật để tuyên truyền, giáo giục pháp luật.

- Phổ biến, giáo dục pháp luật phải kịp thời, thường xuyên, đảm bảo tính liên tục và tính hệ thống của các văn bản quy phạm pháp luật. Thường xuyên cập nhật các quy định pháp luật mới đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh sinh viên trong trường.

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường được thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường, của ngành giáo dục; từng bước hoàn thiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật một cách đầy đủ.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; Sử dụng tài liệu băng đĩa, phim ảnh... trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Kết hợp giáo dục chính khóa với giáo dục ngoại khóa; tích hợp lồng ghép nội dung pháp luật một cách hợp lý trong môn học. Kết hợp giáo dục pháp luật thông qua các môn học với các hoạt động ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt chủ nhiệm, sinh hoạt của Đoàn thanh niên.

......

CLICK ĐỂ TẢI TOÀN VĂN KẾ HOẠCH