Thứ Ba, 28/02/2017
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Kế hoạch tổ chức truyền thông nhân ngày Thế giới phòng chống Lao 24/3

Gửi vào: 08:29 24/03/2011

 

 

UBND TỈNH LÀO CAI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM


Số: 19 /KH-CĐSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Lào Cai, ngày 21  tháng 3 năm 2011KẾ HOẠCH

Tổ chức truyền thông nhân ngày Thế giới phòng chống Lao 24/3

Căn cứ Kế hoạch số 97/YTDP - CTCL ngày 16/3/2011 của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Lào Cai về việc phối hợp tổ chức truyền thông nhân Ngày thế giới  phòng chống Lao 24/3

Trường CĐSP Lào Cai xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức buổi truyền thông phòng chống Lao, cụ thể như sau:

I. Mục đích :

- Tuyên truyền, quảng bá trong CBGV và HSSV về việc phòng chống  bệnh Lao trong cộng đồng;

- Nâng cao kiến thức của cộng đồng về bệnh Lao, giảm kỳ thị và mặc cảm với người bệnh.

- Huy động  toàn thể  CBGV và HSSV nhà trường các tổ chức đoàn thể xã hội tham gia vào công tác phòng chống Lao

II. Nội dung:

- Giới thiệu hoạt động Chương trình phòng chống Lao Quốc gia;

- Những điều cần biết về bệnh Lao, cách phát hiện, phòng và điều trị bệnh Lao. Thái độ của cộng đồng đối với người nhiễm bệnh Lao;

- Cung cấp tài liệu truyền thông.

III. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:

1. Thời gian: 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 45 phút ngày 26 tháng 3 năm 2011 (Trước Chương trình lễ mít tinh kỷ niệm ngày 26/3 của Đoàn thanh niên);

2. Địa điểm: Sân giảng đường - Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai.

3. Thành phần:

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên;

- Học sinh, sinh viên (mỗi lớp cử  ít nhất 25 em tham dự).

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Các đơn vị trực thuộc:

Thông báo kế hoạch trên tới toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên  và HSSV toàn trường; cử HSSV tham dự  và chuẩn bị câu hỏi về chủ đề phòng chống Lao.

2. Phòng Tổ chức - Hành chính:

- Chủ trì, phối hợp với Đoàn thanh niên lập kế hoạch tổ chức truyên truyền.

- Chuẩn bị địa điểm tổ chức, tăng âm, loa đài, băng zôn, khẩu hiệu và các điều kiện cần thiết cho buổi mít tinh.

- Bàn, ghế, nước uống cho  đại biểu tham dự.

- Làm công tác tổ chức, dẫn chương trình cho buổi truyền thông.

3. Phòng Công tác HSSV:

- Tập trung và quản lý HSSV.

- Cử 02 sinh viên làm công tác lễ tân (tiếp nước, mời nước các đại biểu);

- Ổn định và giữ trật tự  trong buổi truyền thông;

- Tập hợp các câu hỏi, hướng dẫn sinh viên tham gia giao lưu.

Truyền thông phòng chống Lao là một hoạt động thiết thực góp phần bảo vệ sức khoẻ cho cộng đồng. Đề nghị các đơn vị, cá nhân nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                               

- Lãnh đạo trường;

- Các đơn vị trực thuộc;

- Lưu HC, VT.

 

 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Sơn