Thứ Ba, 31/03/2020
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Quy chế 256/2010 - CĐSP - Đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Gửi vào: 15:19 28/10/2012

 Số tư liệu:256/QĐ-CĐSP
T
Ngày ban hành:25-09-2010
Tệp đính kèm: Quy chế 256

QUY CHẾ
ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 256/QĐ-CĐSP
ngày 25  tháng 9  năm 2010 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai)

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế  tín chỉ tại trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai, bao gồm các nội dung về: tổ chức đào tạo; kiểm tra và thi học phần; xét và công nhận tốt nghiệp.

2. Quy chế này áp dụng đối với sinh viên hệ chính quy  trình độ cao đẳng tại trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai từ khoá tuyển sinh 2010.

Điều 2. Chương trình giáo dục cao đẳng


1. Chương trình giáo dục cao đẳng (sau đây gọi tắt là chương trình) thể hiện mục tiêu giáo dục, quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục, phương pháp và hình thức đào tạo, cách thức đánh giá kết quả đào tạo đối với mỗi học phần, ngành học.

2. Chương trình được các khoa của trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai xây dựng trên cơ sở chương trình khung do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 
 Mỗi chương trình gắn với một ngành (kiểu đơn ngành) hoặc với một vài ngành (kiểu ngành chính - ngành phụ; kiểu 2 văn bằng).

3. Chương trình được cấu trúc từ các học phần thuộc hai khối kiến thức: giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp.

4. Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai ký ban hành các chương trình để triển khai thực hiện trong trường.

Chi tiết nội dung xem tại file đính kèm