Thứ Tư, 20/03/2019
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Quyết định phê duyệt Chương trình, tài liệu về phòng, chống tham nhũng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Gửi vào: 09:32 29/03/2014

 

Số tư liệu:976/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành:20-03-2014
Tệp đính kèm: 976QD.zip

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Chương trình, tài liệu về phòng, chống tham nhũng

trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp  

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

          Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

          Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

           Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013 -2014;

           Căn cứ kết luận của Hội đồng thẩm định Chương trình và tài liệu phòng, chống tham nhũng dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp tại Biên bản họp Hội đồng thẩm định ngày 17/3/2011;

           Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

           Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này tài liệu về phòng, chống tham nhũng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.

           Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chương trình, tài liệu nói trên được triển khai thực hiện tại các trường trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp từ năm học 2013 - 2014. 

          Điều 3. Các ông (bà) Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.