CDSP Lao Cai

Cổng thông tin điện tử trường CĐSP Lào Cai

Bản in từ địa chỉ: http://www.cdsplaocai.edu.vn/tin-tuc/1475393401-tai-lieu-tuyen-truyen-cua-doan-truong-cdsp-lao-cai.htm

Tài liệu tuyên truyền của Đoàn trường CĐSP Lào Cai

Gửi vào: 14:28 25/01/2016

 

TÀI LIỆU QUAN TRỌNG:

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai
lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017-2022
 

 Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII

Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020
của Đảng bộ tỉnh Lào Cai

117 CHUYỆN KỂ VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
(BAN TUYÊN GIÁO TW, NXB CTQG - 2007)
 

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN THEO THÁNG:

Tháng 10/2016

Tháng 8/2016 

Tháng 7/2016 

Tháng 5/2016 

Tháng 4/2016 

Tháng 3/2016