Thứ Bảy, 15/12/2018
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Quyết định thành lập BTC Hội thi chuyên môn - nghiệp vụ các trường ĐH, CĐ vùng Trung Bắc lần thứ XI năm 2016 tại tỉnh Lào Cai

Gửi vào: 14:35 24/02/2016

UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LÀO CAI

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 441 /QĐ-UBND

 

Lào Cai, ngày 24 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Ban Tổ chức Hội thi chuyên môn - nghiệp vụ
các trường ĐH, CĐ vùng Trung Bắc lần thứ XI năm 2016 tại tỉnh Lào Cai 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Thông báo số 2550-TB/TU ngày 30/12/2014 của Tỉnh ủy Lào Cai về ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy cho phép Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai đăng cai tổ chức Hội giao lưu Cụm Trung Bắc lần thứ XI;

Căn cứ văn bản số 774/ĐHSPHN2-HCTH ngày 16/12/2015 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 về việc đề nghị thành lập Ban Chỉ đạo Hội giao lưu các trường đại học, cao đẳng vùng Trung Bắc lần thứ XI;

Theo đề nghị của Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai tại văn bản số 31/CĐSP-ĐT về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi chuyên môn - nghiệp vụ các trường đại học, cao đẳng vùng Trung Bắc lần thứ XI,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Hội thi chuyên môn - nghiệp vụ các trường đại học, cao đẳng vùng Trung Bắc lần thứ XI năm 2016 tại tỉnh Lào Cai, gồm các ông (bà) có tên sau:

<!--[if !supportLists]-->1.      <!--[endif]-->Ông Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trưởng ban;

<!--[if !supportLists]-->2.      <!--[endif]-->Ông Hoàng Văn Dương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai: Phó Trưởng ban;

<!--[if !supportLists]-->3.      <!--[endif]-->Mời ông Nguyễn Văn Tuyến, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2: Phó Trưởng ban;

<!--[if !supportLists]-->4.      <!--[endif]-->Ông Ngô Đức Ảnh, Giám đốc Sở Tài chính: Thành viên;

<!--[if !supportLists]-->5.      <!--[endif]-->Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Thành viên;

<!--[if !supportLists]-->6.      <!--[endif]-->Ông Nông Đình Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế: Thành viên;

<!--[if !supportLists]-->7.      <!--[endif]-->Ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó Tổng Biên tập Báo Lào Cai: Thành viên;

<!--[if !supportLists]-->8.      <!--[endif]-->Bà Lưu Thị Nụ, Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Thành viên.

<!--[if !supportLists]-->9.      <!--[endif]-->Ông Lưu Hồng Quảng, Phó Giám đốc Công an tỉnh: Thành viên;

<!--[if !supportLists]-->10.    <!--[endif]-->Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Lào Cai: Thành viên;

<!--[if !supportLists]-->11.    <!--[endif]-->Ông Đoàn Đình Khôi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai: Thành viên;

                Điều 2. Ban Tổ chức Hội thi có nhiệm vụ:

1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội thi chuyên môn - nghiệp vụ các trường đại học, cao đẳng vùng Trung Bắc lần thứ XI năm 2016 tại tỉnh Lào Cai đảm bảo các yêu cầu của Điều lệ.

2. Các thành viên của Ban Tổ chức làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng ban phân công. Ban Tổ chức Hội thi tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Y tế; Thủ trưởng các đơn vị: Công an tỉnh, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Công ty Điện lực tỉnh, Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh, các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Trường ĐHSP Hà Nội 2;

- Như Điều 3 (QĐ);

- Lãnh đạo Văn phòng (CVP, PCVP Minh);

- Lưu: VT, TH(Bích), VX.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 (Đã ký)


 Đặng Xuân Phong