Thứ Hai, 18/12/2017
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Cong khai thong tin cap van bang, chung chi

Công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ

Thực hiện công văn số 8428/BGDĐT-PC về việc Công bố công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ trên trang điện tử. Trường CĐSP Lao Cai công khai thông tin cấp văn bằng chứng chỉ.