Thứ Ba, 07/04/2020
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Cong khai van bang, chung chi nam 2016

Công khai văn bằng, chứng chỉ năm 2016

Click để xem chi tiết nội dung


Cong khai van bang Cao dang nam 2015

Công khai văn bằng Cao đẳng năm 2015

Click để xem chi tiết nội dung


Cong khai van bang TCCN nam 2015

Công khai văn bằng TCCN năm 2015

Click để xem chi tiết nội dung


Chuan dau ra cac nganh dao tao - Truong Cao dang Su pham Lao Cai, nam 2014 -2015

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo - Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai, năm 2014 -2015

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai công khai Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo năm học 2014-2015


Ke hoach dam bao chat luong giao duc nam 2015

Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2015

Qua hoạt động giáo dục và nghiên cứu, nhà trường phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai", trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai xây dựng Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2015.


Cong khai van bang, chung chi nam 2015

Công khai văn bằng, chứng chỉ năm 2015

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai công khai văn bằng năm 2015


Bao cao ket qua trien khai thuc hien

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

Nhà trường đã xác định "Ngày Pháp luật" chính  là hình thức phổ biến giáo dục pháp luật có ý nghĩa thực tế trong việc nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, giảng viên, HSSV. Vì vậy cần phải được tổ chức, tuyên truyền với nhiều nội dung và hình thức phong phú, được tổ chức triển khai sâu, rộng tới mọi đối tượng, đạt hiệu quả cao nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật cho toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và HSSV trong trường.


Cong khai van bang, chung chi nam 2014

Công khai văn bằng, chứng chỉ năm 2014

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai công khai văn bằng năm 2014