Thứ Hai, 17/02/2020
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Các văn bản triển khai công tác thực tập sư phạm năm 2011-2012

Gửi vào: 23:29 29/11/2011
 

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo thực tập cấp tỉnh năm học 2011 - 2012, trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai đề nghị các đơn vị triển khai các văn bản phục vụ cho công tác thực tập sư phạm năm học 2011 - 2012 tới toàn thể sinh viên đi thực tập năm học 2011 - 2012 như sau:

>> Quyết định số 324/QĐ - CĐSP về việc thành lập Ban chỉ đạo thực tập năm học 2011 - 2012

>> Quyết định số 325/QĐ - CĐSP về việc phân công Trưởng đoàn thực tập sư phạm năm học 2011 - 2012

1. Ngành Giáo dục mầm non:

STT

Tên văn bản

Đối tượng cần nghiên cứu

1

CVsố 966/SGD&ĐT-GDMN ngày 7/9/2011 của sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 -2012 Giáo dục mầm non.

 

 

Sinh viên cao đẳng sư phạm mầm non năm thứ 2, 3; học sinh trung cấp sư phạm mầm non năm thứ 2.

2

QĐ 14/2008/QĐ-BGDDT ngày 7/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non.

3

CV 1741/BGDDT -GDTrH  ngày 5/3/2009  của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn đánh giá kết quả phong trào thi đua "trường học thân thiện, học sinh tích cực" (tiêu chí đánh giá đính kèm).

4

QĐ 16/2008/QĐ-BGDDT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đạo đức nhà giáo

5

TT 07/2011/BGDDT ngày 17/2/2011 của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng  giáo dục trường mầm non

6

QĐ 02/2008/QĐ -BGDDT ngày 22/1/2008 của Bộ GD&ĐT quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

7

TT 02/2010/TT- BGDDT ngày 11/2/2010 ban hành Danh mục đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy học tối thiểu trong GD MN

8

TT 17/2009/TT-BGDDT ngày 25/72009  ban hành Chương trình giáo dục mầm non mới

9

TT 23/2010/TT-BGDDT ngày 22/7/2010 của Bộ GD&ĐT quy định bộ Chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi

Click vào đây để download

2. Ngành Giáo dục tiểu học

STT

Tên văn bản

Đối tượng cần nghiên cứu

1

CVsố 1080/SGD&ĐT-GDTH ngày 22/8/2011 của Sở GD&ĐT Lào Cai về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 -2012 Giáo dục tiểu học.

 

 

Sinh viên cao đẳng sư phạm tiểu học năm thứ 2, 3; học sinh trung cấp sư phạm tiểu học năm thứ 2.

 

2

TT 41/2010/TT- BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học

3

CV 1741/BGDDT -GDTrH  ngày 5/3/2009  của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn đánh giá kết quả phong trào thi đua "trường học thân thiện, học sinh tích cực" (tiêu chí đánh giá đính kèm).

4

QĐ 16/2008/QĐ-BGDDT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đạo đức nhà giáo

5

TT số 32/2009 BGD&ĐT ngày 27/10/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học

6

Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 4/5/2007 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

7

TT 36/2009/TT-BGD&ĐT ngày 4/12/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định kiểm tra, công nhận phổ cập Giáo dục tiểu học.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click vào đây để download

3. Ngành Giáo dục THCS

STT

Tên văn bản

Đối tượng cần nghiên cứu

1

CV số 957/SGD&ĐT-GDTrH ngày 6/9/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2011-2012.

 

 

Sinh viên CĐSP đào tạo giáo viên THCS năm thứ 2.

2

TT 12/2011/TT-BGDDT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trưởng THCS

3

QĐ 16/ 2008/QĐ-BGDDT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đạo đức nhà giáo

4

Quy chế 40/2006/QĐ-BGDDT ngày 5/10/2006 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và QĐ số 51/ 2008/QĐ- BGDDT ngày 15/9/2008  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS học sinh phổ thông.

5

 CV 1741/BGDDT -GDTrH  ngày 5/3/2009  của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn đánh giá kết quả phong trào thi đua "trường học thân thiện, học sinh tích cực" (tiêu chí đánh giá đính kèm).

6

CV 977/SGD&ĐT- GDTrH ngày 7/9/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS

7

TT 30/2009/TT - BGDDT ngày 22/10/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS

Click vào đây để download

 

(Trích công văn số:  349  /CĐSP - ĐT&NCKH về việc triển khai các văn bản công tác thực tập sư phạm năm học 2011 -2012)