Thứ Bảy, 22/07/2017
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Quy dinh ve quan ly de tai khoa hoc va cong nghe cap Bo cua Bo GDDT

Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ GDĐT

Văn bản này quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo bao gồm: xác định danh mục, tuyển chọn, phê duyệt và giao đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, tổ chức triển khai và kiểm tra thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, đánh giá kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ.