Chủ Nhật, 08/12/2019
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Thông báo danh sách HSSV diện đóng học phí, diện NSNN cấp kinh phí

Gửi vào: 20:44 25/11/2011

UBND TỈNH LÀO CAI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 Số: 346 /TB-CĐSP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Lào Cai, ngày 24 tháng 11 năm 2011

THÔNG BÁO

Danh sách HSSV diện đóng học phí, diện NSNN cấp kinh phí

(Tuyển sinh năm 2011)

 Căn cứ Quyết định số 69/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh Lào Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 và kết quả tuyển sinh trung cấp, cao đẳng hệ chính quy năm 2011 tại các Quyết định số 326/QĐ-CĐSP, 327/QĐ-CĐSP ngày 6/11/2011 của Hiệu trưởng trường CĐSP Lào Cai, nhà trường thông báo danh sách học sinh diện đóng học phí như sau:

 1.   Chỉ tiêu tuyển:

TT

Ngành

Tổng chỉ tiêu

Ngân sách NN

Người học đóng học phí

I. Trung cấp

320

250

70

1

TCSP Mầm non

220

150

70

2

TCSP Tiểu học

100

100

 

II. Cao đẳng

710

660

50

1

CĐSP Mầm non

150

100

50

2

CĐSP Tiểu học

150

150

 

3

CĐSP Toán-Tin

70

70

 

4

CĐSP Sinh-Địa

50

50

 

5

CĐSP GDTC-CTĐội

70

70

 

6

CĐ Tiếng Anh

100

100

 

7

CĐ Tiếng Trung

50

50

 

8

CNTB TrH

70

70

 

Tổng cộng (I+II):

1030

910

120

2.   Xét HSSV thuộc diện NSNN cấp kinh phí:

2.1. Đối với hệ TCSP diện ngân sách nhà nước cấp ưu tiên theo thứ tự:

- Song ngữ theo địa chỉ thuộc diện NSNN cấp kinh phí.

- Nhập học đợt 1.

- Tổng điểm xét tuyển cao hơn.

-  Điểm trung bình chung 3 năm THPT (BTTHPT) cao hơn.

2.2. Đối với hệ CĐSP diện ngân sách nhà nước cấp ưu tiên theo thứ tự:

- Nguyện vọng 1

- Điểm trúng tuyển cao hơn

- Điểm thi đại học cao hơn

- Điểm trung bình chung 3 năm THPT (BTTHPT) cao hơn.

3.    Kết quả cụ thể:

3.1. HSSV diện đóng học phí (chỉ có ngành TCSP Mầm non và CĐSP Mầm non)

TT

Ngành

Tổng số

Đóng học phí

1

TCSP Mầm non

224

74

2

CĐSP Mầm non

180

80


Tải file về máy tính

 

3.2. HSSV thuộc diện NSNN cấp kinh phí là những HSSV còn lại đã tuyển sinh năm 2011. Số lượng: Hệ cao đẳng: 520 HSSV; hệ trung cấp: 252 HSSV.

4.   Trách nhiệm:

- HSSV thuộc diện đóng học phí phải có trách nhiệm đóng học phí theo quy định của UBND tỉnh Lào Cai.

- Các khoa, GVCN đôn đốc học sinh thuộc diện người học đóng học phí nộp đúng hạn.

- Phòng Tài vụ thông báo cụ thể việc thu học phí đối với HSSV.

Nhà trường thông báo để các phòng, khoa, tổ, giáo viên chủ nhiệm và HSSV các lớp được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo trường;

- Các đơn vị thực hiện;

- Các lớp TS năm 2011;

- TB trên website, bảng tin;

- Lưu: VT, CTHSSV, TTra & KĐCL.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn văn Minh