Thứ Hai, 10/12/2018
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Kế hoạch triển khai “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục năm 2014

Gửi vào: 15:54 17/10/2014
Thực hiện Công văn số: 872/KH-BGDĐT ngày 01/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trong ngành Giáo dục năm 2014. Để thực hiện có hiệu quả nội dung trên, trường CĐSP Lào Cai triển khai kế hoạch thực hiện với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học sinh sinh viên nhà trường về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật (ngày 09 tháng 11 hằng năm), góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật;

- Tổ chức triển khai có hiệu quả các qui định của Ngày Pháp luật theo qui định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành đến CBGV- CNV và HSSV nhà trường;

- Tuyên truyền, phổ biến các qui định của Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục, các văn bản có liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của nhà giáo, người học, cán bộ quản lý trong ngành giáo dục.

2. Yêu cầu

Việc triển khai "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trong ngành giáo dục năm 2014 phải quán triệt đầy đủ nội dung, mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của Ngày Pháp luật theo qui định tới mọi đối tượng trong trường và đảm bảo hiệu quả thiết thực tránh hình thức, lãng phí.

II. CHỦ ĐỀ VÀ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Chủ đề

"Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

2. Khẩu hiệu

"Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

III. THỜI GIAN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian

Từ ngày 01/10/2014đến hết ngày 30/11/2014.

2. Nội dung

Tập trung phổ biến về mục đích, ý nghĩa, vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong qui định của Hiến pháp; Nội dung cơ bản của Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 4/11/2013; Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014; Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014; Chỉ thị số 3008/CT-BGDĐT ngày 18/8/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục, các văn bản hướng dẫn thi hành và các qui định có liên quan do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chủ quyền biển đảo, các vấn đề liên quan đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông như: Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982; Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông...
Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng, thực thi pháp luật.

(Tài liệu tuyên truyền về nội dung trên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo www.moet.gov.vn; trang thông tin phổ biến, giáo dục thuộc trang thông tin điện tử Bộ tư pháp www.moj.gov.vn).

3. Hình thức

- Xây dựng các chuyên mục, tin, bài, ảnh về Ngày pháp luật, về Hiến pháp, pháp luật trên trang chuyên mục và trên Website của Nhà trường;

- Tổ chức các diễn đàn thông qua mạng Internet về pháp luật, cung cấp tài liệu pháp luật;

- Tổ chức phát động, hưởng ứng, tham gia tích cực cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam";

- Thực hiện các hoạt động tuyên truyền về Ngày Pháp luật, chủ đề, khẩu hiệu Ngày Pháp luật năm 2014 qua áp phích, băng zôn với chủ đề
"Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Thanh tra và Kiểm định chất lượng giáo dục

Là đơn vị tham mưu, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, đôn đốc triển khai, tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

2. Phòng Tổ chức - Hành chính

Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác tuyên truyền.

3. Phòng Công tác HSSV; Đoàn Thanh niên

Xây dựng kế hoạch cho HSSV tổ chức tìm hiểu các nội dung tuyên truyền pháp luật vào buổi sinh hoạt của các chi đoàn và các hoạt động tập thể của đoàn trường;

Tổ chức quán triệt cho HSSV thi tìm hiểu về Luật biển Việt Nam thông qua chuyên mục tìm hiểu pháp luật của Nhà trường, của Đoàn thanh niên.

4. Phòng Tài vụ

Đảm bảo kinh phí cho các hoạt động phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật của nhà trường theo Thông tư liên lịch số 73/2005/TTLT- BTC-BTP ngày 14/5/2010 của Bộ Tài chính và Bộ tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

5. Khoa, tổ và các phòng còn lại

Tổ chức thực hiện kế hoạch "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, HSSV của đơn vị.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Các đơn vị báo cáo kết quả triển khai thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" (theo mẫu đính kèm) về Phòng Thanh tra & Kiểm định chất lượng để tổng hợp, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo chậm nhất ngày 30/11/2014.

Trên đây là kế hoạch triển khai "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" tại trường CĐSP Lào Cai, yêu cầu các đơn vị, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả.

(Trích công văn số:102 / KH-CĐSP ngày 16/10/2014)