Thứ Hai, 10/12/2018
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014

Gửi vào: 15:54 23/05/2014

Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-HĐPH ngày 16 tháng 05 năm 2014 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai xây dựng kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2014 với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Tuyên truyền phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của địa phương ban hành trong năm 2013, năm 2014 đến cán bộ giáo viên, công nhân viên (CBGV-NV) và học sinh, sinh viên (HSSV) trong nhà trường để nắm bắt và thực hiện.

- Tiếp tục nâng cao hiểu biết, ý thức tuân thủ luật pháp đồng thời nâng cao trách nhiệm công dân, cơ quan Nhà nước trong việc thực thi pháp luật, đồng thời chủ động phòng và chống mọi hành vi vi phạm pháp luật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự kỷ cương, tăng cường pháp chế cho CBGV-NV và HSSV.

2. Yêu cầu.

- Bám sát Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành, kế hoạch công tác PBGDPL của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật để tuyên truyền, giáo giục pháp luật.

- Phổ biến, giáo dục pháp luật phải kịp thời, thường xuyên, đảm bảo tính liên tục và tính hệ thống của các văn bản quy phạm pháp luật. Thường xuyên cập nhật các quy định pháp luật mới đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh sinh viên trong trường.

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường được thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường, của ngành giáo dục; từng bước hoàn thiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật một cách đầy đủ.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; Sử dụng tài liệu băng đĩa, phim ảnh... trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Kết hợp giáo dục chính khóa với giáo dục ngoại khóa; tích hợp lồng ghép nội dung pháp luật một cách hợp lý trong môn học. Kết hợp giáo dục pháp luật thông qua các môn học với các hoạt động ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt chủ nhiệm, sinh hoạt của Đoàn thanh niên.

II. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

- Tổ chức hội nghị cho toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên nghe báo cáo
tuyên truyền giáo dục pháp luật (Mời báo cáo viên của Sở Tư pháp kết hợp tuyên truyền viên pháp luật của nhà trường).

- Tổ chức tuyên truyền thường xuyên: thông qua các cuộc họp cơ quan, đơn vị (đối với cán bộ giáo viên); thông qua tổ chức các hoạt động trong sinh viên: sinh hoạt, chào cờ, hoạt động tập thể, giáo dục ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt của tổ chức đoàn (đối với sinh viên);

- Lập chuyên mục Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên Website của nhà trường

- Tuyên truyền pháp luật cho học sinh, sinh viên lồng ghép trong nội dung các học phần môn Giáo dục Pháp luật; kết hợp với nhiều hình thức hoạt động tuyên trruyền về hiểu biết Pháp luật của Đoàn thanh niên (theo hoạt động chủ điểm); tuyên truyền thông qua các buổi gặp mặt theo chủ đề hàng tháng của phòng Công tác Học sinh sinh viên; các cuộc vận động, các phong trào thi đua.

- Thực hiện PBGDPL thông qua tủ sách pháp luật; khai thác triệt để hiệu quả nguồn tài liệu phục vụ cho công tác chuyên môn và nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên và HSSV.

- Tuyên truyền thông qua hoạt động tổ chức sinh hoạt " Ngày pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo văn bản số 2816/UBND-NC ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh Lào Cai.

III. ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN

Cán bộ, giảng viên, nhân viên và toàn thể HSSV trong nhà trường.

IV. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

- Tập trung phổ biến, quán triệt Hiến pháp nước Cộng hòa xá hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật mới do Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6 năm 2013: Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2013; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) năm 2013; Luật việc làm; Luật tiếp công dân; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy; Luật biển đảo 1982; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 17/6/2011 của Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của
cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

- Tiếp tục phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật đã được tuyên tuyền; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Bộ luật Lao động năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật nghĩa vụ quân sự; Luật Công chức: Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật An toàn giao thông; Luật giáo dục sửa đổi năm 2009; Luật giải quyết khiếu nại tố cáo; ...

- Tiếp tục phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương ban hành, nhất là các văn bản liên quan chặt chẽ đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương và ngành giáo dục và đào tạo.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện


- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật theo chỉ đạo và kế hoạch của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh và kế hoạch tổ chức theo từng đợt của nhà trường;

- Tổ chức hội nghị nghe báo cáo tuyên truyền pháp luật năm 2014 cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên;

- Triển khai các chỉ thị nghị quyết trong các buổi họp cơ quan, họp giao ban của các khoa tổ phòng ban;

- Thực hiện có hiệu quả Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2013-2016; Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 16/5/2013, do giảng viên Tổ Mác - Lênin đảm nhiệm trong năm học và tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho HSSV.

- Các đơn vị trực thuộc báo cáo:

+ Sau khi kết thúc từng đợt tuyên truyền giáo dục pháp luật

+ Kết thúc học kỳ

+ Kết thúc năm học

- Tổng kết giáo dục pháp luật của trường: Phòng Thanh tra tổng hợp báo cáo theo yêu cầu của cấp trên khi kết thúc học kỳ, năm học, hàng năm.

2. Phối hợp tổ chức thực hiện

2.1. Phòng Thanh tra & Kiểm định chất lượng

- Đơn vị chủ trì, tham mưu xây dựng kế hoạch tuyên truyền giáo dục pháp luật.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyên truyền giáo dục và liên hệ mời Báo cáo viên của sở Tư pháp.

- Tham mưu bổ sung, kiện toàn và ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo tuyên truyền giáo dục pháp luật.

- Tham mưu cụ thể hoá nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo tuyên truyền giáo dục pháp luật.

- Thường trực Ban chỉ đạo; tổ chức triển khai kế hoạch tuyên truyền và tổng hợp báo cáo thường kì theo quy định.

2.2. Phòng Tổ chức hành chính: Phối hợp với phòng Thanh tra

- Tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật trong cán bộ giáo viên, nhân viên theo kế hoạch.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện và điều kiện cần thiết phục vụ cho các hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật của nhà trường.

2.3. Phòng Công tác học sinh sinh viên, Đoàn Thanh niên

Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật cho HS - SV; tổ chức triển khai kế hoạch và tổng hợp báo cáo thường kì theo quy định về thường trực ban chỉ đạo.

2.4. Tổ Bộ môn chung

- Chỉ đạo nhóm giáo viên tổ Mác - Lênin nghiên cứu các văn bản giáo dục pháp luật về Giáo dục sách pháp luật để lồng ghép đưa vào trong chương trình giảng dạy.

- Tóm tắt, biên soạn lại tài liệu về các nội dung tuyên truyền để đưa đến cán bộ, giảng viên và HS SV tìm hiểu và nghiên cứu.

2.5. Các phòng, khoa, tổ

Quán triệt và thực hiện.

Yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao./.

Theo Kế hoạch số 40 / KH-CĐSP ngày 23 tháng 05 năm 2014