Thứ Hai, 10/12/2018
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

TKB tuan 27-32 (Tu 14.2 den 26.3.2011)

TKB tuần 27-32 (Từ 14.2 đến 26.3.2011)

Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học gửi TKB tuần 27-32 (Từ 14.2 đến 26.3.2011. Đề nghị các đơn vị, các đ/c GV và SV lưu ý thực hiện.


Lich thi lai HK I he CDSP nam thu 2

Lịch thi lại HK I hệ CĐSP năm thứ 2

Phòng ĐT và NCKH gửi các khoa, tổ, phòng ban lịch thi lại học phần năm thứ 2 của khối lớp cao đẳng năm thứ 2 (TB1; TV2; AV2; TH3a,b; CM6a,b).