Thứ Năm, 17/01/2019
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Quy che 43/2007/QD-BGD&DT - Dao tao dai hoc va cao dang he chinh quy theo he thong tin chi

Quy chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT - Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Quy chế này áp dụng đối với sinh viên các khoá đào tạo hệ chính quy ở trình độ đại học và cao đẳng trong các đại học, học viện, trường đại học và trường cao đẳng thực hiện theo hình thức tích luỹ tín chỉ.


Quy che 256/2010 - CDSP - Dao tao cao dang he chinh quy theo he thong tin chi

Quy chế 256/2010 - CĐSP - Đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Quy chế này quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế  tín chỉ tại trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai, bao gồm các nội dung về: tổ chức đào tạo; kiểm tra và thi học phần; xét và công nhận tốt nghiệp, áp dụng đối với sinh viên hệ chính quy  trình độ cao đẳng tại trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai từ khoá tuyển sinh 2010


Quy che 36/2007/QD-BGD&DT - Dao tao dai hoc va cao dang hinh thuc vua lam vua hoc

Quy chế 36/2007/QĐ-BGD&ĐT - Đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

Quy chế này quy định đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học, bao gồm: tổ chức đào tạo; thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp; xử lý vi phạm.


Thong tu 46/2011/TT-BGDDT - Quy che dao tao trung cap chuyen nghiep theo hinh thuc Vua lam vua hoc

Thông tư 46/2011/TT-BGDĐT - Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức Vừa làm vừa học

Quy chế này quy định về đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức vừa làm vừa học, bao gồm: Tổ chức đào tạo; Đánh giá học phần và bảo lưu kết quả học tập; Thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp.


Quy che 60/2007/QD-BGDDT - Danh gia ket qua ren luyen cua hoc sinh, sinh vien cac co so giao duc dai hoc va truong trung cap chuyen nghiep he chinh quy

Quy chế 60/2007/QĐ-BGDĐT - Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Văn bản này quy định việc đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy bao gồm: Đánh giá kết quả rèn luyện và khung điểm; phân loại kết quả và quy trình đánh giá kết quả rèn luyện; tổ chức đánh giá và sử dụng kết quả đánh giá.


Quy che 62/2008/QD-BGDDT - Tuyen sinh dai hoc va cao dang hinh thuc vua hoc vua lam

Quy chế 62/2008/QĐ-BGDĐT - Tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa học vừa làm

Quy chế này quy định về tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học bao gồm: Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của trường trong công tác tuyển sinh; chuẩn bị cho kỳ thi, coi thi, chấm thi và phúc khảo; xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển; thanh tra, khen thưởng và xử lý vi phạm; chế độ báo cáo và lưu trữ.


Quy che 05/2008/QD-BGDDT - Tuyen sinh dai hoc, cao dang he chinh quy

Quy chế 05/2008/QĐ-BGDĐT - Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Quyết định này thay thế các Quyết định số 07/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/3/2005 của Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy; Quyết định số 05/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 21/02/2006 của Bộ tr­ưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy...