Thứ Hai, 17/02/2020
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Quy định cụ thể một số nội dung trong Quy chế đào tạo TCCN ban hành tại Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT

Gửi vào: 15:23 24/12/2014

Download chi tiết CV số 257 /CĐSP-ĐTNCKH ngày 18/12/2014

 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Ngày 09/7/2014, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT về Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, thay thế Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/8/2007 về việc ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy và Thông tư số 46/2011/TT-BGDĐT ngày 17/10/2011 về việc ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức vừa làm vừa học của Bộ GD&ĐT. Trong Thông tư có một số nội dung giao cho Hiệu trưởng quy định cụ thể để thực hiện. Căn cứ vào nội dung của Thông tư và thực tế tổ chức đào tạo tại nhà trường, Trường CĐSP Lào Cai quy định cụ thể một số nội dung trong Quy chế như sau:

 

I- Một số quy định cụ thể:

 Điều 4. Thời gian đào tạo

Thời gian tối đa để học sinh hoàn thành chương trình đào tạo là 6 năm và tối đa 3 năm để hoàn thành các môn thi tốt nghiệp, được tính từ ngày kết thúc kỳ thi tốt nghiệp lần thứ nhất. Học sinh bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền nhưng không thuộc trường hợp bị xử lý kỷ luật ở mức bị buộc thôi học thì thời gian tối đa để hoàn thành chương trình đào tạo cũng thực hiện như trên.

Thời gian tối đa học tại trường được tính thêm thời gian thực hiện nghĩa vụ an ninh - quốc phòng đối với học sinh đang học mà được điều động đi thực hiện nghĩa vụ an ninh - quốc phòng; tính thêm thời gian để điều trị đối với học sinh vì lý do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài. Không quy định thời gian tối đa học tại trường đối với học sinh có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật.

Điều 6. Chuyển ngành đào tạo

Học sinh bảo đảm các yêu cầu theo Quy chế, có nguyện vọng chuyển ngành đào tạo thì viết đơn, lấy xác nhận của giáo viên chủ nhiệm (GVCN), của lãnh đạo khoa và chuyển về Phòng ĐT-NCKH tổng hợp, rà soát và trình Hiệu trưởng xét duyệt.

Không xét chuyển ngành đào tạo đối với các trường hợp: Từ ngành đào tạo do học sinh nộp học phí sang ngành đào tạo do ngân sách nhà nước chi trả học phí; từ ngành đào tạo hình thức vừa làm vừa học sang chính quy.

Điều 7. Học cùng lúc hai chương trình

Học sinh bảo đảm các điều kiện, có nguyện vọng học cùng lúc hai chương trình thì viết đơn, có xác nhận của GVCN, của lãnh đạo khoa và chuyển về Phòng ĐT-NCKH tổng hợp, trình Hiệu trưởng xét duyệt.

Học sinh học cùng lúc hai chương trình được bảo lưu kết quả học tập  của môn học chung ở cả hai chương trình. Học sinh phải nộp học phí ngành học thứ hai theo quy định.

Không xét học ngành thứ hai là chính quy đối với học sinh đang học hình thức vừa làm vừa học .

Điều 8. Nghỉ học tạm thời

Học sinh thuộc diện được nghỉ học tạm thời hoặc có lý do chính đáng làm ảnh hưởng lớn đến việc học tập thì viết đơn, ghi rõ hình thức nghỉ học tạm thời, có xác nhận của GVCN, của lãnh đạo khoa và chuyển về Phòng ĐT-NCKH tổng hợp, trình Hiệu trưởng xét duyệt.

Điều 9. Điều chỉnh tiến độ học, buộc thôi học, tự thôi học

Học sinh thuộc diện phải điều chỉnh tiến độ học, diện tự thôi học thì học sinh viết đơn, lấy xác nhận của GVCN, của lãnh đạo khoa và chuyển về Phòng ĐT-NCKH tổng hợp, trình Hiệu trưởng xét duyệt.

Đối với học sinh thuộc diện bị buộc thôi học sẽ được xét vào cuối năm học và thông báo cụ thể tới từng học sinh hoặc có quyết định kỷ luật buộc thôi học theo quy định.....

Trích công văn số 257 /CĐSP-ĐTNCKH ngày 18/12/2014