Thứ Tư, 22/01/2020
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Ban hành Quy định đối với học viên các lớp đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học và các lớp bồi dưỡng tại Trường Cao đẳng sư phạm Lào Cai

Gửi vào: 09:54 08/07/2015
 

UBND TỈNH LÀO CAI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số :  386     /QĐ-CĐSP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai,  ngày 30  tháng 6  năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định đối với học viên các lớp đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học và các lớp bồi dưỡng tại Trường Cao đẳng sư phạm Lào Cai

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LÀO CAI

             Căn cứ Điều lệ trường Cao đẳng ban hành tại Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

             Căn cứ Quy chế học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học ban hành tại Thông tư số 09/2010/TT-BGDĐT ngày 10/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            Căn cứ Quyết định 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học;

            Căn cứ Quyết định số 719/2005/QĐ-UBND ngày 16/11/2005 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy trường CĐSP Lào Cai;

            Xét đề nghị của Trưởng Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Ban hành Quy định đối với học viên các lớp đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học và các lớp bồi dưỡng tại Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai

                Điều 2. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

                Điều 3. Trưởng phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Trưởng các Phòng, Khoa, Tổ, Trung tâm, Hội đồng Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên chủ nhiệm, Ban cán sự, học viên  các lớp đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học, các lớp bồi dưỡng tại Trường Cao đẳng sư phạm Lào Cai và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lãnh đạo trường;

- Các Trường Đại học, Học viện liên kết;

- Lưu:  VT,  CTHSSV

                                   HIỆU TRƯỞNG

                                                     (Đã ký)

 

 

Download Quy định đối với học viên các lớp đào tạo tại Đây