Thứ Năm, 17/01/2019
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 256

Gửi vào: 14:15 05/07/2013

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LÀO CAI

Căn cứ Quyết định số 719/2005/QĐ-UBND ngày 16/11/ 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định về vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai;
Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng;
Căn cứ Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Đào tạo - NCKH,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 256/QĐ-CĐSP ngày 25/9/2010 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai như sau:

"1/ Điều 2 được điều chỉnh, bổ sung như sau:

Điều 2. Chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần
1. Chương trình đào tạo (sau đây gọi tắt là chương trình) cần thể hiện rõ: trình độ đào tạo; đối tượng đào tạo, điều kiện nhập học và điều kiện tốt nghiệp; mục tiêu đào tạo, chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học khi tốt nghiệp; khối lượng kiến thức lý thuyết, thực hành, thực tập; kế hoạch đào tạo chuẩn; phương pháp và hình thức đào tạo; đề cương chi tiết của các học phần; cách thức đánh giá kết quả học tập; các điều kiện thực hiện chương trình.
2. Chương trình được các khoa của trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai xây dựng trên cơ sở chương trình khung do Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành.
Mỗi chương trình gắn với một ngành (kiểu đơn ngành) hoặc với một vài ngành (kiểu ngành chính - ngành phụ; kiểu 2 văn bằng).
Chương trình được cấu trúc từ các học phần thuộc hai khối kiến thức: giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp.
Khối lượng của mỗi chương trình không dưới 90 tín chỉ đối với khóa cao đẳng 3 năm;
3. Đề cương chi tiết của từng học phần phải thể hiện rõ số lượng tín chỉ, điều kiện tiên quyết (nếu có), nội dung lý thuyết và thực hành, cách thức đánh giá học phần, giáo trình, tài liệu tham khảo và điều kiện thí nghiệm, thực hành, thực tập phục vụ học phần.

....

Click VÀO ĐÂY để tải chi tiết nội dung