Thứ Ba, 31/03/2020
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Huong dan cong tac kiem tra, danh gia nam hoc 2015-2016

Hướng dẫn công tác kiểm tra, đánh giá năm học 2015-2016

Thực hiện kế hoạch năm học 2015-2016, kế hoạch đổi mới đào tạo theo hướng phát triển năng lực người học, nhà trường ban hành công văn số 256/CĐSP ngày 08/12/2015 hướng dẫn công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên


Quyet dinh Hoi dong Giao vien chu nhiem, Co van hoc tap nam hoc 2015-2016

Quyết định Hội đồng Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập năm học 2015-2016

Click để xem chi tiết các quyết định liên quan đến giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập năm học 2015-2016


Ban hanh Quy dinh doi voi hoc vien cac lop dao tao theo hinh thuc vua lam vua hoc va cac lop boi duong tai Truong Cao dang su pham Lao Cai

Ban hành Quy định đối với học viên các lớp đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học và các lớp bồi dưỡng tại Trường Cao đẳng sư phạm Lào Cai

Ban hành Quy định đối với học viên các lớp đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học và các lớp bồi dưỡng tại Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai


Quy che dao tao cao dang lien thong theo he thong tin chi

Quy chế đào tạo cao đẳng liên thông theo hệ thống tín chỉ

Các quy chế này quy định đào tạo cao đẳng liên thông hình thức vừa làm vừa học (VLVH) theo hệ thống  tín chỉ tại trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Lào Cai, bao gồm các nội dung về: Tổ chức đào tạo; kiểm tra và thi học phần; xét và công nhận tốt nghiệp.


Quy dinh cu the mot so noi dung trong Quy che dao tao TCCN ban hanh tai Thong tu so 22/2014/TT-BGDDT

Quy định cụ thể một số nội dung trong Quy chế đào tạo TCCN ban hành tại Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT

Ngày 09/7/2014, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT về Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, thay thế Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/8/2007. Căn cứ vào nội dung của Thông tư và thực tế tổ chức đào tạo tại nhà trường, Trường CĐSP Lào Cai quy định cụ thể một số nội dung trong Quy chế


Thong tu ban hanh Quy che dao tao trung cap chuyen nghiep

Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 8 năm 2014. Thông tư này thay thế  Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy


Quy che 394 /QD-CDSP - Dao tao cao dang he chinh quy theo he thong tin chi

Quy chế 394 /QĐ-CĐSP - Đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Quy chế này quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế  tín chỉ tại trường CĐSP Lào Cai, bao gồm các nội dung về: tổ chức đào tạo; kiểm tra và thi học phần; xét và công nhận tốt nghiệp, Quy chế này áp dụng đối với sinh viên hệ chính quy  trình độ cao đẳng tại trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai từ khoá tuyển sinh 2013 


Quyet dinh sủa dỏi, bỏ sung mọt só dièu của Quy che 256

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 256

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 256/QĐ-CĐSP ngày 25/9/2010 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai


Qui che 25/2006-BGDDT - Dao tao dai hoc va cao dang he chinh qui

Qui chế 25/2006-BGDĐT - Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính qui

Quy chế này quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy về tổ chức đào tạo; kiểm tra và thi học phần; thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp.


Quy che 40/2007/QD-BGDDT - Dao tao trung cap chuyen nghiep he chinh quy

Quy chế 40/2007/QĐ-BGDĐT - Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Quy chế này áp dụng cho các trường trung cấp chuyên nghiệp, các trường đại học, cao đẳng và các cơ sở giáo dục có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp thực hiện chương trình giáo dục trung cấp chuyên nghiệp theo niên chế kết hợp với học phần.