Chủ Nhật, 19/01/2020
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Giới thiệu phòng Thanh tra

Gửi vào: 08:47 03/01/2015

Văn phòng: Tầng 3 - khu nhà Hiệu bộ
Email: phongthanhtra.c08@moet.edu.vn 

I. Giới thiệu:

Phòng Thanh tra & KĐCLGD tiền thân là Phòng Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 23/5/2007 của UBND Tỉnh Lào Cai và đổi tên thành Phòng Thanh tra & KĐCLGD từ năm 2012. Hiện nay biên chế thuộc phòng gồm: 

Thạc sĩ VŨ THỊ HẬU
Trưởng phòng

Thạc sĩ BÙI VĂN VĨNH
Viên chức

NCS NGUYỄN NGỌC NGÂN
Viên chức

Thạc sĩ LÊ THỊ MINH PHÚ
Viên chức

II. Chức năng

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác thanh tra và đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường theo quy định của Bộ GDĐT, Nhà nước nhằm đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ của nhà trường đúng pháp luật, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực đào tạo và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

III. Nhiệm vụ

1. Công tác thanh tra

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các kế hoạch thanh tra chuyên môn theo quy định;

- Thanh tra việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với tổ chức, đơn vị và cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng;

- Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

- Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tuyên truyền PBGDPL theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và ban chỉ đạo tuyên truyền PBGDPL các cấp.

- Làm đầu mối giúp Hiệu trưởng phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan về công tác thanh tra;

- Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm về công tác thanh tra; công tác tiếp dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng của trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng và Thanh tra cấp trên; kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nước về giáo dục;

2. Công tác đảm bảo chất lượng

- Giúp Hiệu trưởng triển khai các chủ trương, chính sách, các văn bản pháp qui của Bộ GDĐT, của tỉnh và của Nhà trường về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

- Xây dựng các văn bản chỉ đạo theo yêu cầu của nhà trường và triển khai các giải pháp để đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu về nội dung kiểm định của Bộ GDĐT và chức năng của Nhà trường.

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai việc tự đánh giá, cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo và định kỳ đăng kí kiểm định chương trình đào tạo, kiểm định Nhà trường;

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc thường xuyên cập nhật minh chứng theo các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng của trường. Quản lí, lưu trữ hồ sơ tự đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục;

- Tham gia tổ chức các hội đồng thẩm định, đánh giá chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học... ;

- Giúp Hiệu trưởng chủ trì tổ chức tự đánh giá đăng kí đánh giá ngoài theo yêu cầu của Bộ GDĐT. Tham gia các khóa tập huấn về hoạt động kiểm định chất lượng do Bộ GDĐT tổ chức. Tham gia các hoạt động đánh giá ở trong nước và quốc tế theo yêu cầu của nhà trường;

- Công bố công khai các kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trên Websie và các phương tiện thông tin khác của nhà trường.

3. Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao