Thứ Tư, 20/03/2019
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Kế hoạch tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp Cao đẳng và Trung cấp Sư phạm năm 2012

Gửi vào: 10:11 18/03/2012
 

UBND TỈNH LÀO CAI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  18 /KH-CĐSP

            Lào Cai, ngày 14  tháng  3   năm 2012

KẾ HOẠCH
Tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp Cao đẳng và Trung cấp Sư phạm
Hệ chính quy năm 2012

                Thực hiện các Quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy Ban hành theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDDT ngày 26/6/2006; Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy Ban hành theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDDT ngày 01/8/2007, nhà trường xây dựng Kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp Sư phạm hệ chính quy năm học 2011-2012 như  sau:

I/ TỔ CHỨC THI:

1/ Quy mô, số lượng:

Quy mô: 26 phòng thi (Trung cấp: 12 phòng; Cao đẳng: 14 phòng); với 615 thí sinh (trong đó TCSP: 291; Cao đẳng: 324)

2/ Môn thi, hình thức thi:

- Môn thi:

TT

Trình độ đào tạo

Tên ngành đào tạo

Môn 1 (4 đvht)

Môn 2 (3 đvht)

Môn 3 (3đvht)

1

Cao đẳng

Giáo dục Tiểu học

Tiếng Việt - Văn học và Phương pháp Dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học

Toán và Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học

Lý luận chính trị (Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác -Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam)

2

Cao đẳng

Giáo dục Mầm non

Sự học và phát triển tâm lý trẻ em lứa tuổi mầm non 1,2

Phương pháp phát triển ngôn ngữ và PP làm quen tác phẩm Văn học

3

Cao đẳng

Tiếng Anh

Tiếng Anh tổng hợp (Ngữ pháp, từ vựng, KN đọc hiểu, KN viết)

Thực hành dịch (Kỹ năng phân tích, ngôn bản, sử dụng thuật ngữ, kỹ thuật dịch,..)

4

Cao đẳng

Thư viện-Thông tin

Thư viện học (Thư viện học đại cương; Phân loại tài liệu; Quản lý thư viện - trung tâm thông tin)

Thông tin học (Thông tin học đại cương; Lưu trữ thông tin và bộ máy tra cứu; Tra cứu thông tin)

5

Cao đẳng

Công nghệ Thiết bị trường học

Tổng hợp kiến thức giáo dục chuyên nghiệp Hóa - Sinh (Quản lý, sử dụng TBTN; Tế bào học; Đương thiết bị thí nghiệm Hóa phổ thông; Bảo dưỡng QLSD thiết bị thí nghiệm hóa vô cơ và hữu cơ)

Tổng hợp kiến thức giáo dục chuyên nghiệp Vật lý (Điện quang; Sử dụng và bảo dưỡng thiết bị điện quang)

6

Trung cấp

Sư phạm

Mầm non

Giáo dục học Mầm non 1,2

Tiếng việt - PPPT ngôn ngữ và Văn học - PP làm quen tác  phẩm Văn học

Chính trị

7

Trung cấp

Sư phạm Tiểu học

Tiếng việt - Văn học - PPDH Tiếng Việt ở Tiểu học

Toán và PP dạy học Toán ở tiểu học

- Hình thức thi: Thi tự luận, thời gian thi: 150 phút

3/ Lịch thi:

- Ngày 26/6/2012:    14h00:   Khai mạc kỳ thi;

- Ngày 27/6/2012:      7h30:   Thi môn 1,  14h00:  Thi môn 2;

- Ngày 28/6/2012:      7h30:   Thi môn 3.

4/ Thời gian tiến hành các công việc:

* Tháng 3-5/2012:

- Tổ chức học kỳ phụ cho học sinh còn nợ môn;

- Ngày 19/3-28/3/2012: Xây dựng đề cương chi tiết các học phần thi tốt nghiệp.

- Ngày 20/02-09/3/2012: Các lớp TCSP M13 thi học kỳ II.

- Ngày 21/03-21/04/2012: Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi tốt nghiệp hệ CĐ (môn Lý luận chính trị) và hệ TCSP (môn Chính trị);

- Ngày 23/4-11/5/2012: Các lớp CĐ năm thứ 3 và TCSP A11 thi học kỳ II.

- Ngày14/5/2012 đến 22/6/2012: Ôn thi cuối khóa.

* Tháng 6/2012:

- Ngày 14-16/6/ 2012: Kiểm tra hồ sơ thí sinh và phân phối phòng thi.

- Ngày 19/6/2012: Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp.

- Ngày 21-23/6/2012: Ban thư ký chuẩn bị cho kỳ thi.

- Ngày 19-25/6/ 2012: Ra đề thi (Số lượng: 16 bộ đề chính thức ; 16 bộ đề dự bị).

- Ngày 26-28/6/ 2012: Coi thi.

- Ngày 29-30/6/2012: Làm phách.

* Tháng 7/2012:

- Ngày 2-8/7/2012: Chấm thi.

- Ngày 11/7/ 2012: Xét duyệt kết quả

- Ngày 12-15/7/2012: Hoàn thành bảng điểm toàn khóa, giấy chứng nhận tốt nghiệp. 

- Ngày 16-20/7/2012: Hoàn thành bằng tốt nghiệp, phát bằng cho HS-SV.

II/ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1/ Phòng Đào tạo - NCKH:

- Chủ trì chỉ đạo việc hoàn thành chương trình, ôn thi, ra đề, coi, chấm thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

- Hướng dẫn sinh viên năm cuối hoàn thành quy định về mượn, trả sách.

- Đề xuất thành lập các Ban Tổ chức thi, các văn bản hướng dẫn thi; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo về thanh tra thi tốt nghiệp theo quy định..

2/ Phòng Công tác HS-SV:

- Xét kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên cuối khóa .

- Hoàn thành bảng điểm rèn luyện cho sinh viên năm cuối hệ CĐSP.

- Lên kế hoạch trả bằng Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trước khi thi tốt nghiệp (thu bản công chứng, trả lại bản gốc).

- Phối hợp sắp xếp hồ sơ học sinh, sinh viên cho thi Tốt nghiệp. Hoàn thiện hồ sơ học sinh, sinh viên sau khi thi tốt nghiệp chuyển tới Sở Giáo dục và Đào tạo để tuyển dụng.

3/ Phòng TC-HC:

- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho thi tốt nghiệp.

- Chuẩn bị cho công tác phục vụ, y tế, bảo vệ cho (ra đề, coi thi, chấm thi).

4/ Phòng Thanh tra & KĐCL:

- Tổ chức thanh tra thi theo quy định.

5/ Phòng Tài vụ:

- Đôn đốc học sinh, sinh viên hoàn thành nghĩa vụ về kinh phí theo quy định.

- Chuẩn bị kinh phí cho việc tổ chức thi.

6/ Các Khoa, Tổ chuyên môn:

- Hoàn thành chương trình đào tạo đối với các lớp cuối khóa.

- Thực hiện nhiệm vụ tổ chức ôn thi Tốt nghiệp theo phân công.

- Phối hợp với các phòng chức năng tham gia tổ chức kỳ thi tốt nghiệp theo kế hoạch.     

 

Nơi nhận:       

 - Sở GD&ĐT Lào Cai;
- PA 83- CA tỉnh Lào Cai
- Lãnh đạo trường;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu ĐT-NCKH; VT.             

KT.HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Nguyễn Văn Minh