Chủ Nhật, 07/02/2016
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Thời tiết TP Lào Cai

Nhiều mây
Nhiệt độ: 16°C
Thoi tiet TP Lao Cai
Mặt trời mọc: 6:41 am
Mặt trời lặn: 5:56 pm

Liên kết website

Thống kê

Truy cập
Lượt xem: 1.963.420
Trực tuyến: 1

Quy chế chi tiêu nội bộ 2010

Gửi vào: 10:58 01/01/2011


QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2010
của trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LÀO CAI


- Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ; Tông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
 - Căn cứ Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 06/9/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính;
- Căn cứ Quyết định số 99/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010;
- Căn cứ kết quả Hội nghị cán bộ, viên chức ngày 04/02/2010 của trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2010 của trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai.

Điều 2. Các tổ chức, cá nhân thuộc trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Bản Quy chế có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/01/2010.

Click để download nội dung chi tiết