Thứ Tư, 02/12/2015
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Thời tiết TP Lào Cai

Mostly Cloudy
Nhiệt độ: 22°C
Thoi tiet TP Lao Cai
Mặt trời mọc: 6:26 am
Mặt trời lặn: 5:17 pm

Liên kết website

Thống kê

Truy cập
Lượt xem: 1.692.303
Trực tuyến: 0

Quy chế văn hóa công sở

Gửi vào: 10:43 01/01/2011

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LÀO CAI

- Căn cứ Quyết định số 719/2005/QĐ-UBND ngày 16/11/2005 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai;
- Căn cứ Quyết định số 129/2007 ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước;
- Căn cứ Quyết định 26/2008/QĐ-UBND ngày 30/6/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai về ban hành quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai;
- Căn cứ Hướng dẫn số 253/SNV-CCVC về việc hướng dẫn chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công chức viên chức;
- Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế văn hóa công sở tại trường trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai.
Điều 2. Quyết dịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Những qui định của nhà trường trước đây trái với qui định này đều bãi bỏ.
Điều 3. Cán bộ, công chức, viên chức trong Trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Click để down nội dung chi tiết