Thứ Tư, 25/04/2018
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Quản lý giáo dục đạo đức cho sinh viên ở trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai

Gửi vào: 10:45 21/10/2016

1. Đặt vấn đề

Giáo dục đạo đức cho sinh viên trong bối cảnh toàn cầu hóa ở Việt Nam ngày càng trở nên đặc biệt quan trọng. Trong thời kì đổi mới của đất nước ta hiện nay, nhất là khi Nghị quyết TW2 về giáo dục và đào tạo đã vạch rõ: "Giáo dục là quốc sách hàng đầu", thì yêu cầu đặt ra cho giáo dục là phải đào tạo những lớp người có đủ phẩm chất để làm chủ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Tuy nhiên, để đưa Việt Nam tiến bước trên con đường phát triển trở thành con rồng sánh vai với các cường quốc năm châu đòi hỏi lớp người trẻ tuổi nắm trong tay những tri thức khoa học hiện đại, năng động, sáng tạo, phải là người có đạo đức tốt, mang tâm hồn, cốt cách và bản sắc của dân tộc Việt Nam. Đó chính là chiến lược phát triển con người trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai với đặc thù đào tạo đội ngũ giáo viên với chất lượng cao, toàn diện quyết định chất lượng giáo dục, góp phần đào tạo thế hệ trẻ - nguồn nhân lực quan trọng nhất xây dựng và bảo vệ đất nước và tỉnh nhà. Trong nhiều năm qua, suốt chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường đặc biệt quan tâm chất lượng đào tạo năng lực chuyên môn nghiệp vụ giỏi, phẩm chất đạo đức tốt; mỗi thầy giáo, cô giáo phải là những tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Vì vậy, muốn thực hiện được sứ mệnh cao cả đó, công tác quản lý giáo dục đạo đức cho sinh viên có vai trò hết sức quan trọng. Thực tiễn hiện nay cho thấy, tình trạng sinh viên sa sút về mặt đạo đức ngày càng có chiều hướng gia tăng. Bên cạnh đó công tác quản lý giáo dục đạo đức còn nhiều hạn chế, cần được nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm để tìm ra những vấn đề cần giải quyết và xác định những giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đạo đức cho sinh viên. Vì vậy cần có các biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho sinh viên ở trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai.

2. Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho sinh viên ở trường Cao đẳng sư phạm Lào Cai

2.1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên, sinh viên về giáo dục đạo đức cho sinh viên sư phạm

Nâng cao nhận thức nhằm giúp các em thấm nhuần sâu sắc vị trí đạo đức nhân cách của con người trong bối cảnh xã hội phát triển theo cơ chế thị trường có quy luật cạnh tranh trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Giáo dục đạo đức phải được thực hiện thường xuyên, mọi lúc mọi nơi và cùng một lúc có nhiều đối tượng tác động, đồng thời gắn kết quả rèn luyện của sinh viên với công tác thi đua của cán bộ, giáo viên có liên quan.

Cần tổ chức cho sinh viên học tập các môn khoa học cơ bản; Tổ chức cho sinh viên học tập chính trị, nội qui, qui chế của trường, nhất là đối tượng sinh viên năm thứ nhất mới vào trường; Thường xuyên kiếm tra việc thực hiện nội qui, nề nếp do nhà trường, khoa đề ra; Nâng cao việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên thông qua các hoạt động ngoại khoá.

Tổ chức dạy lồng ghép qua các môn học chính khoá ở trên lớp theo một mức độ phù hợp; Đổi mới công tác đánh giá sinh viên.

2.2. Đổi mới xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức theo hướng đáp ứng chuẩn đạo đức của sinh viên sư phạm

Giáo dục thế hệ trẻ là trách nhiệm chung của toàn xã hội mà nhà trường đóng vai trò chủ đạo, nên nhà trường cần chủ động xây dựng kế hoạch để phối hợp thống nhất các lực lượng trong quản lí hoạt động giáo dục đạo đức học sinh.

Căn cứ vào nhiệm vụ, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chung của Bộ, của ngành, đặc điểm, điều kiện cụ thể của của nhà trường, Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo xây dựng các kênh thông tin, thu thập các thông tin liên quan, xác định tiềm năng, phác thảo mục tiêu, tính toán sơ bộ các nguồn lực... Từ đó phác thảo bản kế hoạch quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho năm học gồm: Mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, chỉ tiêu phấn đấu, mức huy động về nhân lực, tài lực, vật lực,... Kế hoạch xây dựng phải làm sao khai thác được triệt để thế mạnh của các lực lượng tham gia giáo dục đạo đức học sinh. Việc phân công phân nhiệm phải hợp lý nhằm tạo được sự ủng hộ của các lực lượng và giúp họ phát huy năng lực ở mức cao nhất. Trong quá trình xây dựng kế hoạch phải đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận trong và ngoài nhà trường.

Cần triển khai nội dung mà kế hoạch đã đặt ra, đôn đốc thực hiện kế hoạch theo một trình tự nhất định, điều hành các bộ phận thực hiện theo đúng kế hoạch. Theo dõi những yếu tố nảy sinh, những lệch lạc trong quá trình thực hiện và điều chỉnh kịp thời.

Khi thực hiện cần đảm bảo sự phân công, phân nhiệm rạch ròi, hợp lý, tránh chồng chéo hoặc dư thừa. Người quản lý phải thể hiện sự tin tưởng cao khi giao nhiệm vụ cho cấp dưới.

2.3. Điều phối hoạt động giữa các khoa, phòng, tổ trong giáo dục đạo đức cho sinh viên

Phát huy cao độ vai trò của các bộ phận trong giáo dục đạo đức cho sinh viên Sư phạm và Huy động tốt các nguồn lực trong giáo dục đạo đức cho sinh viên Sư phạm

Cần gắn kết ba chủ thể gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục đạo đức cho sinh viên. Gia đình chính là môi trường hình thành nhân cách bởi từ gia đình con người có những định hướng giá trị đầu tiên về cuộc sống. Đây cũng là nơi gắn bó suốt cuộc đời nên Hiệu trưởng và BGH chỉ đạo thực hiện việc phối hợp giữa các bộ phận trong giáo dục đạo đức cho sinh viên Sư phạm; Các đơn vị phối hợp thực hiện báo cáo thường xuyên về kết quả công việc, về sự phối hợp các bộ phận với lãnh đạo nhà trường.

Để đạt được hiệu quả trong việc phối hợp giữa 3 chủ thể giáo dục, chúng ta cần phải thường xuyên có sự tổng kết, rút kinh nghiệm; chính sách cho thanh niên phải có sự đóng góp tiếng nói của thanh niên, có sự góp ý, phản hồi; các chủ trương phải được phổ biến rộng rãi.
2.4. Tổ chức hoàn thiện chuẩn đầu ra của sinh viên sư phạm.

Xác định được các tiêu chí và quy trình đánh giá việc rèn luyện phẩm chất đạo đức của sinh viên theo hình thức mới, cụ thể rõ ràng, có tiêu chí cho từng mặt hoạt động.

  Xây dựng các tiêu chí để đánh giá việc rèn luyện phẩm chất đạo đức của sinh viên về ý thức học tập, về phẩm chất công dân và quan hệ cộng đồng; về ý thức và việc chấp hành nội quy, quy chế trong nhà trường, đánh giá về ý thức và việc tham gia các hoạt động rèn luyện chính trị - xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao, phòng chống các tệ nạn xã hội; về việc tham gia công tác đoàn thể, xã hội và các hoạt động khác của trường...Xây dựng quy trình đánh gia việc rèn luyện phẩm chất đạo đức của sinh viên.

2.4. Điều phối hoạt động giữa các phòng, khoa, tổ trong giáo dục đạo đức cho sinh viên

Cần gắn kết ba chủ thể gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục đạo đức cho sinh viên. Gia đình chính là môi trường hình thành nhân cách bởi từ gia đình con người có những định hướng giá trị đầu tiên về cuộc sống. Đây cũng là nơi gắn bó suốt cuộc đời nên Hiệu trưởng và BGH chỉ đạo thực hiện việc phối hợp giữa các bộ phận trong giáo dục đạo đức cho sinh viên Sư phạm; Các đơn vị phối hợp thực hiện báo cáo thường xuyên về kết quả công việc, về sự phối hợp các bộ phận với lãnh đạo nhà trường.

Để đạt được hiệu quả trong việc phối hợp giữa 3 chủ thể giáo dục, chúng ta cần phải thường xuyên có sự tổng kết, rút kinh nghiệm; chính sách cho thanh niên phải có sự đóng góp tiếng nói của thanh niên, có sự góp ý, phản hồi; các chủ trương phải được phổ biến rộng rãi.

2.5. Tổ chức hoàn thiện chuẩn đầu ra của sinh viên sư phạm

Xác định được các tiêu chí và quy trình đánh giá việc rèn luyện phẩm chất đạo đức của sinh viên theo hình thức mới, cụ thể rõ ràng, có tiêu chí cho từng mặt hoạt động.

Xây dựng các tiêu chí để đánh giá việc rèn luyện phẩm chất đạo đức của sinh viên về ý thức học tập, về phẩm chất công dân và quan hệ cộng đồng; về ý thức và việc chấp hành nội quy, quy chế trong nhà trường, đánh giá về ý thức và việc tham gia các hoạt động rèn luyện chính trị - xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao, phòng chống các tệ nạn xã hội; về việc tham gia công tác đoàn thể, xã hội và các hoạt động khác của trường...Xây dựng quy trình đánh gia việc rèn luyện phẩm chất đạo đức của sinh viên.

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai giao cho Phòng công tác HSSV phối hợp với các phòng, khoa, tổ trong nhà trường dựa vào các nội quy, quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xây dựng quy định về việc cộng điểm rèn luyện cho sinh viên, xây dựng phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên, đồng thời tổ chức cho cán bộ và sinh viên đóng góp ý kiến về các tiêu chí và quy trình đánh giá.

Phải thống nhất phối hợp giữa các bộ phận chức năng có liên quan trong việc quản lý GDĐĐ cho sinh viên. Cụ thể hoá được các mặt rèn luyện của sinh viên để tạo điều kiện cho việc đánh giá được khách quan, thuận lợi và công bằng.

Phát huy cao độ vai trò của các bộ phận trong giáo dục đạo đức cho sinh viên Sư phạm và Huy động tốt các nguồn lực trong giáo dục đạo đức cho sinh viên Sư phạm

2.6. Đổi mới kiểm tra, đánh giá, giáo dục đạo đức cho SV căn cứ vào chuẩn đầu ra của sinh viên sư phạm

Tạo nên mối liên hệ thường xuyên và bền vững trong quản lý, là khép kín chu trình vận động của quá trình quản lý giáo dục.

Xây dựng tốt nội dung kiểm tra đánh giá, xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá theo tiến trình thời gian trong năm học; Sau mỗi năm học, Ban giám hiệu nhà trường cần chuẩn bị nội dung và tiến hành hội nghị tổng kết về kết quả học tập và công tác giáo dục đạo đức, đánh giá hiệu quả của việc phối hợp các lực lượng trong quá trình giáo dục đạo đức cho SV. Chỉ ra những ưu điểm và hạn chế, phân tích các nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan của những hạn chế để rút ra bài học kinh nghiệm về công tác chỉ đạo cho những năm sau đạt kết quả cao hơn. Thành phần hội nghị là đại diện các lực lượng giáo dục tham gia vào quá trình giáo dục đạo đức SV.

Kiểm tra đánh giá phải thực chất, không chạy theo thành tích, phải đúng người, đúng việc, phải lựa chọn, cân nhắc chính xác; Thi đua khen thưởng cần đa dạng về hình thức.

Cần triển khai nội dung mà kế hoạch đã đặt ra, đôn đốc thực hiện kế hoạch theo một trình tự nhất định, điều hành các bộ phận thực hiện theo đúng kế hoạch. Theo dõi những yếu tố nảy sinh, những lệch lạc trong quá trình thực hiện và điều chỉnh kịp thời.

Khi thực hiện cần đảm bảo sự phân công, phân nhiệm rạch ròi, hợp lý, tránh chồng chéo hoặc dư thừa. Người quản lý phải thể hiện sự tin tưởng cao khi giao nhiệm vụ cho cấp dưới.

3. Kết luận

Đối với việc hình thành nhân cách con người thì việc hình thành các phẩm chất đạo đức phù hợp với chuẩn mực và yêu cầu của xã hội là vấn đề mang tính cốt lõi cơ bản. Đạo đức của con người không phải tự nhiên mà có mà nó chỉ được hình thành thông qua quá trình GDĐĐ. Có thể khẳng định GDĐĐ cho sinh viên là một bộ phận quan trọng có tính chất nền tảng của giáo dục nói chung trong nhà trường hiện nay. Vì vậy, việc quản lý GDĐĐ cho sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai. Giáo dục đạo đức cho sinh viên sư phạm là tác động có chủ đích, có kế hoạch của các nhà giáo dục trong trường sư phạm tới sinh viên nhằm thông qua việc thực hiện các nội dung giáo dục, sử dụng các phương pháp giáo dục, các hình thức tổ chức giáo dục nhằm hình thành ở sinh viên các phẩm chất đạo đức có tính phổ quát và các phẩm chất đạo đức nghề sư phạm của người giáo viên tương lai trong điều kiện môi trường luộn biến động hiện nay.

ThS: Bùi Thị Bình - Giảng viên Khoa Bồi dưỡng