Chủ Nhật, 05/04/2020
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Quyết định công nhận trúng tuyển cao đẳng liên thông ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, hình thức VLVH năm 2016

Gửi vào: 14:08 13/05/2016

File đính kèm: 1. Quyết định trúng tuyển
                        2. Điểm thi theo SBD
  

 

TRƯỜNG CĐSP LÀO CAI

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  224  / QĐ-CĐSP

 

Lào Cai, ngày  13 tháng 5 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận trúng tuyển cao đẳng liên thông
ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, hình thức vừa làm vừa học năm 2016

CHỦ TỊCH  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH  TRƯỜNG CĐSP LÀO CAI

Căn cứ Quyết định số 19/VBHN-BGDĐT ngày 21/5/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học; Thông tư 02/VBHN-BGDĐT ngày 5/8/2015 của Bộ GD&ĐT về Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học;

Căn cứ Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 03/2/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; phân bổ chi tiết và điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề năm 2016;

Căn cứ Thông báo số 65/TB-BGD&ĐT ngày 22/2/2016 của Bộ GD&ĐT về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016;

  Căn cứ Công văn số 306 /SGD&ĐT- GDCN&GDTX ngày 15/3/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai về việc hướng dẫn tuyển sinh cao đẳng liên thông ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học hình thức VLVH năm 2016;

  Căn cứ Kế hoạch số 12/KH-CĐSP ngày 22/3/2016 về việc tổ chức ôn, thi tuyển sinh cao đẳng liên thông hình thức vừa làm vừa học ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học năm 2016; Quyết định số 46/QĐ-CĐSP ngày 22/2/2016 về việc thành lập Hội đồng Tuyển sinh năm 2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai;

  Căn cứ kết quả xét trúng tuyển cao đẳng liên thông ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học hình thức vừa làm vừa học năm 2016 của Hội đồng tuyển sinh Trường CĐSP Lào Cai họp ngày 12/5/2016;

Xét đề nghị của thường trực Hội đồng tuyển sinh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 260 thí sinh trúng tuyển hệ Cao đẳng liên thông ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học hình thức vừa làm vừa học năm 2016 của trường CĐSP Lào Cai, cụ thể:

TT

Ngành

Điểm trúng tuyển

Số lượng

1

Giáo dục Mầm non

23,5

159

2

Giáo dục Tiểu học

20

101

Tổng

 

260

(Danh sách trúng tuyển tại file đính kèm).

                Điều 2. Thí sinh trúng tuyển được tổ chức đào tạo theo chương trình của Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai và được hưởng các quyền lợi theo qui chế hiện hành.

                Điều 3. Hội đồng tuyển sinh, Trưởng các đơn vị trực thuộc và các thí sinh có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT;

- UBND Tỉnh Lào Cai;

- Sở GD&ĐT;

- Phòng GD&ĐT các huyện, TP;

- Các đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, T.Tra&KĐCLGD, HĐTS.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Đã ký

HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Văn Dương

 

 

    File đính kèm: 1. Quyết định trúng tuyển
                       
2. Điểm thi theo SBD