Thứ Bảy, 15/12/2018
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Công văn v/v phát động thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 20 năm thành lập trường

Gửi vào: 14:56 08/02/2012

UBND TỈNH LÀO CAI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 05 /CĐSP-TĐKT
V/v phát động thi đua đặc biệt
lập thành tích chào mừng 20 năm
thành lập trường


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
               
                      Lào Cai, ngày 30 tháng 01 năm 2012

 


 

Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ, các tổ chức, đoàn thể.

Thực hiện Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2011của  Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Qui định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

 Hướng dẫn số 279/HD-CĐSP ngày 15 tháng 9 năm 2011 của trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng năm học 2011-2012; Kế hoạch số 108/KH-CĐSP ngày 10 tháng 12 năm 2011 của trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai về việc tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày  thành lập trường.

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường  (1992-2012) như sau:

1. Mục tiêu thi đua:

Tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh đoàn kết của tập thể CB, GV, nhân viên và HSSV. Phát huy sáng kiến, tiếp tục đổi mới hiệu quả công tác quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện,  làm cho phong trào thi đua thực sự là nguồn động lực thúc đẩy CB, GV, nhân viên và HSSV phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm học  2011 - 2012 .

Tiếp tục triển khai hiệu quả việc thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; cuộc vận động "Hai không"; cuộc vận động "Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm"; cuộc vận động: "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; đẩy mạnh và tổ chức thực hiện các cuộc vận động trong HSSV: "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác" gắn với cuộc vận động "Sinh viên 5 tốt", "Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh".

 Thông qua các phong trào thi đua phát hiện, bồi dưỡng và xây dựng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm nòng cốt các lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu yêu cầu của nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của nhà trường.

2. Khẩu hiệu thi đua:

"Cán bộ, giảng viên, nhân viên và HSSV trường CĐSP Lào Cai đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập trường"

3. Nội dung thi đua:

- Xây dựng "Trường học kỷ cương - văn hóa, nhà giáo nhân văn - sáng tạo, sinh viên văn minh - thanh lịch"

- Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý GD, phát huy sáng kiến, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, khuyến khích CB, GV, nhân viên và HSSV đăng ký đề tài, sáng kiến kinh nghiệm áp dụng vào thực tiễn nhiệm vụ. Thực hiện tốt kỷ cương, nền nếp, thi đua dạy tốt, học tốt gắn dạy và học với thực tế phổ thông. Nâng cao chất lượng nghiệp vụ cho HSSV, tổ chức thi chuyển lớp, thi tốt nghiệp  nghiêm túc, khách quan, đúng qui chế.

- Thực hiện tốt công tác thực tập, triển khai công tác đào tạo bồi dưỡng hè nghiêm túc, hiệu quả, đúng qui chế.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CB, GV, nhân viên, giáo dục đạo đức lối  sống, giáo dục pháp luật cho HSSV. Phát huy tinh thần tự học, tự đổi mới trong CBGV, HSSV. Nghiêm túc chấp hành luật giao thông đường bộ và các qui định của pháp luật.

- Xây dựng nếp sống văn hoá, ứng xử sư phạm, ngôn phong văn minh, lịch sự trong CB, GV, nhân viên và HSSV.

- Xây dựng và bảo vệ cảnh quan nhà trường "Xanh - Sạch - Đẹp". Phòng học ngăn nắp, sạch sẽ. Xây dựng mô hình ký túc xá kiểu mẫu, tích cực tham gia "Câu lạc bộ nông nghiệp", gắn học đi đôi với hành, tăng gia chăn nuôi, thực hành tiết kiệm. Bảo quản tốt  và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị và đồ dùng dạy học trong trường.

- Tích cực tuyên truyền và chuẩn bị cho kỷ niệm 20 năm thành lập trường: Tổng hợp, sưu tầm các tài liệu, hiện vật về quá trình thành lập và phát triển của nhà trường, hưởng ứng cuộc thi sáng tác về trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai.

- Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Chữ thập đỏ vận động đoàn viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, nhân đạo, từ thiện, các hoạt động  văn nghệ, thể thao chào mừng kỉ niệm 20 năm ngày thành lập trường.

- Các Liên chi đoàn tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Rèn đức, trí, dũng góp phần giáo dục HSSV phát huy truyền thống, nâng cao hiệu quả và chất lượng đào tạo toàn diện.

4. Thời gian  thi đua:

Từ ngày  03/02 /2012 đến  15/10/2012

5. Tổ chức thực hiện:

- Các phòng khoa, tổ, tổ chức đoàn thể của nhà trường quán triệt cụ thể hóa mục tiêu, nội dung thi đua trên tới cán bộ, giảng viên, nhân viên, HSSV trong đơn vị. Triển khai việc đăng ký thi đua cho tập thể và cá nhân, tổng hợp nộp về Thường trực thi đua ( Phòng TC-HC) trước ngày 15/2/12012. Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và lãnh đạo các đơn vị có trách nhiệm  theo dõi, đôn đốc chỉ đạo để đợt thi đua đạt hiệu quả.

- Tổng kết đợt thi đua : Tiến hành vào dịp khai giảng năm học 2012-2013. (Có hướng dẫn cụ thể sau)

Trên đây là nội dung các hoạt động thi đua thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường, đề nghị các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, lãnh đạo các phòng, khoa, tổ nghiêm túc triển khai thực hiện, trong tổ chức thực hiện có vướng mắc phản ánh về Thường trực Hội đồng để phối hợp giải quyết.

 

Nơi nhận:

- Ban TĐKT tỉnh;

- Trưởng khối TĐ;

- Như kính gửi;

- Thành viên HĐTĐKT trường;

- Lưu: VT, TĐKT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Đã ký

 

Nguyễn Anh Ninh