Thứ Tư, 16/10/2019
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Kế hoạch triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Đoàn viên, thanh niên năm 2018

Gửi vào: 21:53 17/03/2018

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 2018, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Kế hoạch triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Đoàn viên, thanh thiếu nhi năm 2018, cụ thể như sau:

 - Nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ đoàn, đoàn viên, qua đó củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước, từ đó tham gia xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh; đề ra các giải pháp, các chương trình hành động nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm của đoàn viên tham gia phát triển và bảo vệ đất tổ quốc.
- Các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐVTN phải được tổ chức thường xuyên, liên tục; bám sát việc học tập với quán triệt các nghị quyết của Đảng, các chương trình hành động của Đoàn, công tác xây dựng Đoàn và gắn với các chuyên đề sinh hoạt Chi đoàn. Các hoạt động triển khai phải có trọng tâm, trọng điểm, cách thức triển khai phù hợp với đặc điểm và tình hình từng đơn vị, địa phương.

>>>>>Click vào đây để tải toàn văn kế hoach<<<<<