Thứ Bảy, 16/02/2019
RSS tai facebook | Tìm kiếm

Liên kết website

Đoàn viên trường CĐSP Lào Cai với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Gửi vào: 11:05 07/02/2018

Sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tuổi trẻ trường Cao đẳng sư phạm Lào Cai đã có sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tệ nạn xã hội trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Thông qua Cuộc vận động đã xuất hiện những tấm gương sáng, những cách làm sáng tạo, phù hợp và có sức hút với tuổi trẻ nhằm góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, khẳng định vai trò, vị trí của thanh niên trong sự phát triển của quê hương, đất nước.
Từ công tác chỉ đạo, BCH Đoàn trường nhận thức sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa của cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên, chính vì vậy Đoàn trường, Hội sinh viên trường chú trọng xây dựng triển khai các hoạt động nhằm mục đích giáo dục đoàn viên thanh niên hiệu quả nhất. Thực hiện KH số 32-KH/TĐTN-TG ngày 15/4/2016 của Tỉnh đoàn Lào Cai về việc triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Đoàn viên; thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên đoàn trường năm 2017, BTV đoàn trường CĐSP Lào Cai đã triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, HSSV trong nhà trường.
Đoàn trường, Hội sinh viên đã phối hợp với các phòng ban, khoa tổ và các đơn vị có liên quan tổ chức chuỗi các hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả cuộc vận động như:
- Phối hợp chặt chẽ với Phòng Công tác HSSV ban hành kế hoạch số 83/KH-CĐSP ngày 24/08/2017 về việc Tổ chức thực hiện Tuần sinh hoạt Công dân cho 100% đoàn viên trong nhà trường. Trong đó, nhấn mạnh một số nội dung: Giáo dục ý nghĩa cách mạng của Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh tới đoàn viên; học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có 204 đoàn viên năm thứ nhất và 324 đoàn viên năm thứ hai được học tập.
- Cung cấp nội dung 6 bài học lý luận chính trị tới 100% chi đoàn HSSV; Triển khai học tập 6 bài học lý luận dưới dạng tài liệu Powerpoint trong tuần sinh hoạt lớp, sinh hoạt chi đoàn.
- Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-CĐSP ngày 28/4/2017 của trường CĐSP Lào Cai về việc tổ chức Bồi dưỡng chính trị hè năm 2017, BCH Đoàn trường ban hành Công văn số 02 /CV-ĐTN ngày 2/5/2017 về việc triệu tập đoàn viên tham gia lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2017. Tham dự Hội nghị học tập với 100% đoàn viên thanh niên thuộc chi đoàn cán bộ giáo viên và nhân viên. Tại đây, đoàn viên được tấp huấn, quán triệt sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết TW 04 Khóa XII. Kết thúc đợt tập huấn, đoàn viên thực hiện viết bài thu hoạch, đánh giá sự tiếp thu, vận dụng nội dung tập huấn đối với đoàn viên
- Với mục đích, quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị 05-CT/TW gắn với việc học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Trung ương Đảng, Đoàn trường CĐSP Lào Cai đã xây dựng, ban hành Kế hoạch số 14/KH-ĐTN ngày 2/6/ 2017 về việc tổ chức Hội nghị "Chỉ thị 05, Nghị quyết TW 4 định hướng hành động cho thanh niên", tham dự Hội nghị có 375 đoàn viên thanh niên nhà trường
- Triển khai Cuộc thi viết về "Tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện tác phong cán bộ Đoàn" do Tỉnh đoàn Lào Cai phát động tới 100% đoàn viên đơn vị. Đồng chí Vũ Hoài Sơn đạt giải khuyến khích.
Có thể nói cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã thực sự trở thành nội dung sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp tuổi trẻ Lào Cai nói chung và tuổi trẻ trường CĐSP nói riêng thống nhất cao về nhận thức và hành động, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên, nhất là người đứng đầu, cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp. Đồng thời phát hiện những tấm gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiêu biểu để tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân toàn tỉnh. Tuy nhiên, trong việc triển khai và thực hiện cuộc vận động vẫn còn đâu đó một bộ phận đoàn viên thanh niên thực hiện chưa nghiêm túc, mang tính hình thức, chưa đạt hiểu quả cao. Đây cũng là những vấn đề cần đặt ra cho BCH Đoàn trường trong thời gian sắp tới cần có những đổi mới để việc triển khai và thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM" thực sự đi vào từng nếp nghĩ và hành động của mỗi đoàn viên thanh niên trường CĐSP Lào Cai.

Th.s Vũ Hoài Sơn - GV khoa tự nhiên
Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai
ĐT: 0972483791; Email: hason0805@gmail.com